Zebranie sprawozdawcze za rok 2018

W imieniu Zarządu Klubu Sportowego LEŚNE LUDKI ŻARKI LETNISKO serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2018, które odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w Sali TPŻL w Żarkach Letnisko przy ulicy Akacjowa 4

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Walnego Zebrania.

4.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok.

5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym.

7.Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok.

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu.

9. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich i sposobu dokonywania ich wpłaty na 2019 rok.

10. Dyskusja nad proponowaną wysokością składek członkowskich na rok 2019.

11. Głosowanie nad wysokością składek członkowskich na rok 2019.

12. Przedstawienie przez członków Zarządu głównych kierunków działania i rozwoju klubu.

13. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami kierunków działania i rozwoju klubu.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu

Sławomir Bielecki

Leave your comments

0 / 300 Character restriction
Your text should be less than 300 characters

Comments

  • No comments found